معرفی کتاب "کوراوغلو و کچل حمزه"

داستان پهلوانی های کوراوغلو در آذربایجان و بسیاری از کشور های جهان بسیار مشهور است. این داستان از وقایع زمان شاه عباس و وضع اجتماعی این دوره سرچشمه می گیرد...


کوراوغلو یک عاشق بود.


«عاشق» نوازنده و خواننده ی دوره گردی است که با ساز خود در عروسی ها و مجالس جشن روستاییان و قهوه خانه ها همراه دف و سرنا می زند و می خواند و داستان های عاشقانه و رزمی و فولکوریک می سراید.عاشق ها شعر و آهنگ تصنیف های خودشان را هم خود درست می کنند...


بندبند حماسه ی کوراوغلو از آزادگی و مبارزه و دوستی و انسانیت و برابری سخن می راند.

/ 1 نظر / 6 بازدید
melika

[تایید]